Projektist 2017-07-06T15:15:24+03:00

Mis on DigiABC?

“DigiABC – digioskused tööstusesse!” on 2017-2020 a. toimuv projekt, mille kaudu jõuavad digitaalsed oskused tuhandete tööstussektori inimesteni. Projekti tellija on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning projekti viivad ellu IT Koolitus ja Tööandjate Keskliit. Projekti kogumaksumus on 475 728 eurot.

„Eesti Infoühiskonna arengukava 2014–2020“ seab eesmärgiks arvuti ja interneti mittekasutajate osakaalu vähendamise 5%-ni aastaks 2020.

DigiABC projekt toetab selle eesmärgi saavutamist ning pakub võimalust digitaalse kirjaoskuse omandamiseks, mis omakorda toetab tööealiste inimeste hakkamasaamist infoühiskonna liikmetena ning suurendab nende isiklikku ja Eesti majanduse jaoks oluliste sektorite konkurentsivõimet.

DigiABC projekti tulemusel on:

  • loodud rahvusvahelise digitaalse kirjaoskuse raamistiku DigiComp baasil põhinev koolitusmudel ja õppekava;
  • koolituse läbinud 3000 tööstussektoris töötavat inimest;
  • suurenenud on 1000 tööstussektori ettevõtte juhi teadlikkus digitaalse kirjaoskuse vajalikkusest kõigi kutsetasemete lõikes;
  • vähenenud puuduva või madala digitaalse kirjaoskusega tööealiste inimeste arv Eestis.

DigiABC koolituse sihtrühmaks on tööealised Eestis elavad inimesed:

  • kellel on puuduv või madal digitaalne kirjaoskus;
  • kes töötavad tööstussektoris [Eesti majanduse tegevusalad (EMTAK) C – töötlev tööstus].

Kokku viiakse läbi koolitused 3000-le tööstussektori töötajale, kellest vähemalt 60% töötavad metsandus- ja puidutööstuse või masina- ja metallitööstuse valdkondades.

Kõigist koolitatavatest on vähemalt 30% Eestis elavad ja tööstussektoris töötavad venekeelt kõnelevad inimesed.

DigiABC teadlikkuse tõstmise tegevuste sihtrühm on:

  • tööstusettevõtete keskastme ja tippjuhid (kokku 1000 tk);

NB! Vähemalt 50% teadlikkuse tõstmise tegevustest on suunatud metsandus- ja puidutööstuse või masina- ja metallitööstuse valdkondade ettevõtete keskastme ja tippjuhtidele.

Digitaalse kirjaoskuse ehk infotehnoloogiliste baasoskuste omandamine on olnud pidev prioriteet nii Eesti inimeste endi kui ka riigi ja erasektori jaoks. Vaatamata sellele on Statistikaameti andmetel 2015. aastal arvuti- ja/või interneti mittekasutajate osakaal 11,6% tööealisest elanikkonnast.

Digitaalse kirjaoskuse puudumine või ühekülgsed oskused mõjutavad inimeste infoühiskonnas hakkamasaamist ja suurendavad digitaalset lõhet. Samuti on digitaalse kirjaoskuse puudumine takistuseks tööalases arengus.

Hõivatute hulk väheneb pikas perspektiivis 0,5% aastas ning aastaks 2040 on tööturul juba ca 72 000 inimest vähem. Väheneva elanikkonnaga majanduskasvu hoidmine, eeldab aga oluliselt suuremat panustamist tootlikkuse kasvu. Tööealiste inimeste koolitamine on kriitilise tähtsusega.

Kaardistades sektoreid, kus pakutavad digitaalse kirjaoskuse koolitused võiksid suurimat mõju avaldada ilmnes, et üheks selliseks sektoriks on töötlev tööstus, mille puhul on tegemist Eesti suurima majandussektoriga. Töötlevas tööstuses töötab üle 120 000 töötaja, ekspordimaht aastas on 6,8 miljardit eurot ning SKP-st moodustab 15,1%. Konkreetsemalt võib välja tuua omakorda kaks valdkonda – metsanduse ja puidutööstuse ning metalli- ja masinatööstuse. Mõlema puhul on tegemist majanduse nn kasvuvaldkondadega, kus töötab kokku üle 60 000 töötaja.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) viib Euroopa Sotsiaalfondi 2014–2020 perioodil ellu toetusskeemi „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“. Toetusskeemi üheks eesmärgiks on suurendada arvuti- ja internetikasutajate hulka ehk nende inimeste osakaalu tööealisest elanikkonnast, kes omavad digitaalset kirjaoskust baastasemel. Selle eesmärgi täitmine on oluline, kuna on omakorda eelduseks Eesti majanduse jaoks oluliste sektorite ja valdkondade konkurentsivõime kasvatamisel.

Lähtuvalt antud eesmärgist tellis MKM digitaalse kirjaoskuse baaskoolituse tööstussektori töötajatele ning IKT-oskuste vajalikkust põhjendavad teadlikkuse tõstmise tegevused ettevõtete juhtidele – projekti nimeks sai DigiABC ja projekt viiakse ellu 2017-2020 a. perioodil.