Õppekava 2019-11-29T14:46:42+02:00

DigiABC koolituste õppekava

DigiABC (digitaalse kirjaoskuse baaskoolitus tööstussektori töötajatele).

ÕPPEKAVARÜHM: arvutikasutus.
ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: rahvusvahelise digitaalse kirjaoskuse raamistik DigiComp ja riigihankes nr 182306 esitatud nõuded.

EESMÄRK: koolitatav omandab õppekava õpiväljundid ning seeläbi suureneb tema digitaalne kirjaoskus.

ÕPIVÄLJUNDID:

koolituse läbinu:

 • kasutab arvutit ja/või teisi nutiseadmeid (tahvelarvuti, nutitelefon jms) iseseisvalt algtasemel;
 • omab algteadmisi enam levinud arvuti riistvarast, tarkvarast ja failihaldusest;
 • teab ja oskab kasutada Eesti ID-kaarti avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel (sh www.eesti.ee);
 • on teadlik digiallkirja olemusest;
 • teab küberruumi riske ja oskab neid vältida;
 • oskab internetist infot otsida;
 • oskab kasutada elektronposti;
 • oskab kasutada enam levinud sotsiaalset tarkvara;
 • koostab ja vormindab iseseisvalt lihtsaid tekstidokumente;
 • koostab ja töötleb juhendi abil lihtsaid tabelarvutuse tabeleid.

KOOLITUSE SIHTRÜHMAKS ON TÖÖEALISED EESTIS ELAVAD INIMESED:

 • kellel on puuduv või madal digitaalne kirjaoskus;
 • kes töötavad tööstussektoris [Eesti majanduse tegevusalad (EMTAK) C – töötlev tööstus];
 • kokku viiakse läbi koolitus 3000-le tööstussektori töötajale, kellest vähemalt 60% peavad töötama metsandus- ja puidutööstuse või masina- ja metallitööstuse valdkondades;
 • kõigist koolitatavatest peavad vähemalt 30% olema Eestis elavad ja tööstussektoris töötavad vene keelt kõnelevad inimesed.

Koolitused on osalejatele tasuta.

ÕPPE MAHT JA ÜLESEHITUS:

Auditoorne õpe kogumahus 20 akadeemillist tundi, mis on jagatud 2,5-le auditoorsele õppepäevale.

ÕPPEKESKKOND JA –VAHENDID:

Auditoorne õpe viiakse läbi sobivates koolitusruumides üle Eesti, õppeks vajalikud vahendid ja kaasaegse tehnoloogia tagab IT Koolitus. Kasutatavad arvutid sisaldavad kommertseesmärgil kastutatavaid Windowsi ja Office programme.  Antud projekti koolitused viiakse läbi kasutades Office 2013/2016 ja Windows 10-t. Koolitusruumide valikul arvestatakse sihtrühma paiknemist, mugavat juurdepääsu ning et ruum toetaks ka koolituse metoodilist lähenemist.

ÕPPEVORM JA SISU:

Auditoorne õpe (20 ak.h):

 • Sissejuhatus, tutvumine ja test.
 • Arvuti ja sellega töötamine, failid ja kaustad.
 • Internet, selle võimalused ja kasutamine, sh e-post ja sotsiaalmeedia.
 • ID-kaart, selle võimalused ja kasutamine, sh teenused ja digiallkirjastamine.
 • Küberruumi riskid ja nende vältimine.
 • Tekstidokumentide koostamine ja vormindamine.
 • Tabelarvutuse tabelite koostamine ja töötlemine.
 • Test, kokkuvõte, tagasiside koolitusele.

ÕPPEMEETODID:

 • loeng;
 • demo;
 • harjutusülesanded;
 • iseseisev lugemine;
 • grupitööd ja -diskussioonid;
 • juhendamine;
 • praktiline läbiharjutamine;
 • testide lahendamine.

ÕPPEMATERJALID:

Õppematerjalid on spetsiaalselt antud koolituse jaoks loodud ja koolitatavate jaoks tasuta ning paberkandjal kättesaadavad.

Iga õppegrupi maksimaalne suurus on 15 inimest.

Koolitatavate oskusi ja teadmisi hinnatakse enne koolituse läbimist (test 1. koolituspäeva hommikul) ja pärast koolituse läbimist (test viimase koolituspäeva lõpus).

Õppe lõpetamise tingimused on:

 • koolitatav on osalenud vähemalt 80% ulatuses auditoorses töös;
 • koolitatav on sooritanud koolituse lõpus tehtava testi positiivselt.

Koolitatavatelt küsitakse tagasisidet koolituse sisu, koolitaja(te), koolituse korralduse, õppekava ja toimumiskoha kohta.

Õpiväljundid omandanud ning hindamise edukalt läbinud koolitatavatele väljastatakse tunnistus lähtuvalt kehtivast täienduskoolituse standardist.

Hindamise mitte edukalt läbinud koolitatavatele väljastatakse soovi korral tõend koolitusel osalemise kohta.

Koolitajad vastavad alljärgnevatele nõuetele:

 • koolitajal on alates 01.01.2012 kuni 13.03.2017 vähemalt 3-aastane töökogemus digitaalse kirjaoskuse koolituste läbiviimisel;
 • omab töökogemust täiskasvanute koolitajana alates 01.01.2012 kuni 13.03.2017 vähemalt 3-aastat.

Õpe viiakse läbi nii eesti kui ka vene keeles vastavalt sihtrühma vajadustele, õppematerjalid on eesti- ja venekeelsed.

NB! Venekeelsele sihtrühmale mõeldud koolitused viiakse läbi suuremas osas Ida-Viru maakonnas.

Esmane (V1): 13.03.2017